41 کالا در دسترس میباشد
برقو دستی سایز 5 FRA
برقو دستی سایز 5 FRA برقو فرا سایز 5 میلیمتر با طول فاز 49 و طول کارگیر 87 میلیمتر آلیاژ HSS
نمایش محصول
برقو دستی سایز 3.5 میلیمتر گورینگ
برقو دستی سایز 3.5 میلیمتر گورینگ برقو 3.5 میلیمتر گورینگ آلیاژ HSS طول فاز 37.6 و طول کارگیر 74.5 تلرانس H7 GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو سایز 6mm فرا
برقو سایز 6mm فرا برقو 6 میلیمتر FRA آلیاژ HSS طول فاز 48 و طول کارگیر 93 تلرانس H7 فرا اسلونی
نمایش محصول
برقو 8 میلیمتر دستی NUI
برقو 8 میلیمتر دستی NUI برقو 8 میلیمتر NUI آلیاژ HSS طول فاز 58.5 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 نوی ایتالیا
نمایش محصول
برقو دستی فرا سایز 10mm
برقو دستی فرا سایز 10mm برقو 10 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 80 و طول کارگیر 133 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 4.5 میلیمتر فرا
برقو دستی سایز 4.5 میلیمتر فرا برقو دستی 4.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 41.5 و طول کارگیر 81 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 4 میلیمتر FRA
برقو دستی 4 میلیمتر FRA برقو دستی 4 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 38.5 و طول کارگیر 76 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 8.5 میلیمتر FRA
برقو دستی 8.5 میلیمتر FRA برقو دستی 8.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 58.5 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا
برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 23 و طول کارگیر 60 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 3 فرا
برقو دستی 3 فرا برقو دستی 3 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 32 و طول کارگیر 64 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 4 میلیمتر آلتون
برقو دستی سایز 4 میلیمتر آلتون برقو دستی 4 میلیمتر آلتون آلیاژ HSS طول فاز 37.5 و طول کارگیر 76.5 تلرانس H7 ALTON چین
نمایش محصول
برقو دستی سایز 6.5 FRA
برقو دستی سایز 6.5 FRA برقو دستی 6.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 50 و طول کارگیر 100 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 12 فرا
برقو دستی سایز 12 فرا برقو دستی 12 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 87 و طول کارگیر 151 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو سلیز 14 دستی فرا
برقو سلیز 14 دستی فرا برقو دستی 14 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 81.5 و طول کارگیر 165 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 16 میلیمتر ILEX
برقو دستی سایز 16 میلیمتر ILEX برقو دستی 16 میلیمتر ایلکس آلیاژ HSS طول فاز 74 و طول کارگیر 88 تلرانس H7 ILEX چین
نمایش محصول
برقو دستی سایز 8 میلیمتر برگ
برقو دستی سایز 8 میلیمتر برگ برقو دستی 8 میلیمتر برگ آلیاژ HSS طول فاز 58 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 Berg چین
نمایش محصول
برقو سایز 2 میلیمتر BERG
برقو سایز 2 میلیمتر BERG برقو دستی 2 میلیمتر برگ آلیاژ HSS طول فاز 15 و طول کارگیر 50 تلرانس H7 Berg چین
نمایش محصول
برقو ماشینی گورینگ سایز 4 تا 20 میلیمتر HSSE
برقو ماشینی گورینگ سایز 4 تا 20 میلیمتر HSSE برقو ماشینی گورینگ آلیاژ HSSE فرم مستقیم شکل دنباله گرد GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی گورینگ سایز 1.5 تا 3 میلیمتر
برقو ماشینی گورینگ سایز 1.5 تا 3 میلیمتر برقو ماشینی گورینگ آلیاژ HSSE فرم مستقیم شکل دنباله گرد GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی مارپیچ از سایز 4 تا 20 میلیمتر گورینگ
برقو ماشینی مارپیچ از سایز 4 تا 20 میلیمتر گورینگ برقو ماشینی گورینگ آلیاژ HSSE فرم مارپیچ شکل دنباله ته کونیک GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی مارپیچ دنباله گرد سایز 1 تا 3 میلیمتر HSSE
برقو ماشینی مارپیچ دنباله گرد سایز 1 تا 3 میلیمتر HSSE برقو ماشینی گورینگ آلیاژ HSSE فرم مارپیچ شکل دنباله گرد GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 6 تا 40 میلیمتر فرم مستقیم دنباله ته کونیک GUHRING
برقو ماشینی سایز 6 تا 40 میلیمتر فرم مستقیم دنباله ته کونیک GUHRING برقو ماشینی سایز 6 تا 40 میلیمتر گورینگ آلیاژ HSSE فرم مستقیم شکل دنباله ته کونیک GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی مارپیچ سایز 4 تا 40 میلیمتر ته کونیک گورینگ
برقو ماشینی مارپیچ سایز 4 تا 40 میلیمتر ته کونیک گورینگ برقو ماشینی از سایز 4 تا 40 میلیمتر گورینگ آلیاژ HSSE فرم مارپیچ شکل دنباله ته گرد GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 1.5 BERG
برقو ماشینی سایز 1.5 BERG برقو ماشینی سایز 1.5 میلیمتر برگ چین
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 12.5 میلیمتر برگ
برقو ماشینی سایز 12.5 میلیمتر برگ برقو به ابزاری گفته می شود که برای پرداخت کاری و گرد یا دقیق کردن اندازه سوراخ هایی که مته ایجاد کرده به کار می رود. چرا که سوراخ هایی که مته ایجاد می کند صاف و یک دست نیست از این رو باید یک سری کارهای دیگر انجام شود تا سوراخ ها اندازه مشخص و منظمی داشته
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر ته گرد الیکس
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر ته گرد الیکس برقو ماشینی برای انجام کارهایی روی ماشین مته و ماشین تراش کاربرد دارد. استفاده این برقوها در عملیات خشن کاری و پرداخت کاری است و بیشتر قابل استفاده در صنعت هستند.
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر BERG
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر BERG برقو ماشینی برای انجام کارهایی روی ماشین مته و ماشین تراش کاربرد دارد. استفاده این برقوها در عملیات خشن کاری و پرداخت کاری است و بیشتر قابل استفاده در صنعت هستند.
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر فرا
برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر فرا برقو ماشینی سایز 4 میلیمتر آلیاژ HSS فرا طول فاز 20 و طول کارگیر 75 میلیمتر FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 8 GUHRING
برقو ماشینی سایز 8 GUHRING برقو ماشینی سایز 8 میلیمتر آلیاژ کارباید گورینگ طول فاز 29 و طول کارگیر 75.7 میلیمتر GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 8.2 میلیمتر ته گرد BERG
برقو ماشینی سایز 8.2 میلیمتر ته گرد BERG برقو ماشینی سایز 8.2 میلیمتر آلیاژ HSS برگ طول فاز 34 و طول کارگیر 118 میلیمتر BERG چین
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 1.3 میلیمتر ایلیکس
برقو ماشینی سایز 1.3 میلیمتر ایلیکس برقو ماشینی سایز 1.3 میلیمتر آلیاژ HSS ایلیکس طول فاز 14 و طول کارگیر 40 میلیمتر ILIX چین
نمایش محصول
برقو ماشینی سایز 1.5 فرا HSS
برقو ماشینی سایز 1.5 فرا HSS برقو ماشینی سایز 1.5 میلیمتر آلیاژ HSS فرا طول فاز 13 و طول کارگیر 44.5 میلیمتر FRA اسلونی
نمایش محصول
41 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت