19 کالا در دسترس میباشد
فرز پولکی قطر 80mm ضخامت 6mm اینسرت SP05 آکو
فرز پولکی قطر 80mm ضخامت 6mm اینسرت SP05 آکو فرز پولکی آکو AKKO قطر 80mm ضخامت 6mm اینسرت SP05 یک ابزار برشی است که برای برش و شکل دادن به قطعات فلزی و غیره استفاده می شود. این فرز پولکی دارای قطر 80 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر است و اینسرت SP05 را دارا می باشد.
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 8mm برند آکو
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 8mm برند آکو فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 8mm برند آکو AKKO قطر شفت 27 میلیمتر تعداد لبه 10 عدد کد ASDM-CC06-D80x8-d27-Z10
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 100mm ضخامت 8mm برند آکو
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 100mm ضخامت 8mm برند آکو فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 8mm برند آکو AKKO قطر شفت 27 میلیمتر تعداد لبه 10 عدد کد ASDM-CC06-D100x8-d32-Z12
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 8mm برند آکو
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 8mm برند آکو فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 8mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 14 عدد کد ASDM-CC06-D125x8-d40-Z14
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 8mm برند آکو
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 8mm برند آکو فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 8mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 16 عدد کد ASDM-CC06-D160x8-d40-Z16
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 8mm برند آکو
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 8mm برند آکو فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 8mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 18 عدد کد ASDM-CC06-D200x8-d40-Z18
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 80mm ضخامت 10mm برند آکو AKKO قطر شفت 27 میلیمتر تعداد لبه 10 عدد کد ASDM-CC06-D80x10-d27-Z10
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 100mm ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 100mm ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 100mm ضخامت 10mm برند آکو AKKO قطر شفت 32 میلیمتر تعداد لبه 12 عدد کد ASDM-CC06-D100x10-d32-Z12
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 125mm ضخامت 10mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 14 عدد کد ASDM-CC06-D125x10-d40-Z14
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 160mm ضخامت 10mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 16 عدد کد ASDM-CC06-D160x10-d40-Z16
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CC06 قطر 200mm ضخامت 10mm برند آکو AKKO قطر شفت 40 میلیمتر تعداد لبه 18 عدد کد ASDM-CC06-D200x10-d40-Z18
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC09 ضخامت 12mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC09 ضخامت 12mm برند AKKO فرز پولکی الماسه خور یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور CCMT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو ترکیه
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC09 ضخامت 14mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC09 ضخامت 14mm برند AKKO فرز پولکی الماسه خور یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور CCMT خور با برند آکو AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو ترکیه
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 16mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 16mm برند AKKO فرز پولکی الماسه خور یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور CCMT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو ترکیه
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 18mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 18mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CCMT ضخامت 18mm برند AKKO یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور CCMT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 20mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور CC12 ضخامت 20mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور CCMT ضخامت 20mm برند AKKO یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور CCMT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور SPGT05 ضخامت 6mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور SPGT05 ضخامت 6mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور SPGT ضخامت 6mm برند AKKO یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور SPGT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور SPGT06 ضخامت 7mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور SPGT06 ضخامت 7mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور SPGT ضخامت 7mm برند AKKO یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور SPGT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو
نمایش محصول
فرز پولکی الماس خور SPGT07 ضخامت 10mm برند AKKO
فرز پولکی الماس خور SPGT07 ضخامت 10mm برند AKKO فرز پولکی الماس خور SPGT ضخامت 10mm برند AKKO یک نوع ابزار برشی است که برای تراشیدن و شکل دادن قطعات فلزی و غیره استفاده می‌شود.فرز پولکی الماسه خور SPGT خور با برند AKKO یکی از انواع این فرزهاست که در سایزهای مختلفی تولید می‌شود.فرز پولکی الماسه خور آکو
نمایش محصول
19 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت