5 کالا در دسترس میباشد
فایل ابزار مدل D_1T00_M برند پالت کار
فایل ابزار مدل D_1T00_M برند پالت کار فایل ابزار فوق مدل D_1T00_M برند پالت کار PALETKAR ساخت ایران میباشد، این فایل ابزار دارای 5 کشو و مجهز به سیستم قفل مرکزی میباشد.این فایل ابزار دارای چرخ های گردان و ترمزدار جهت جا به جایی آسان میباشد.
نمایش محصول
فایل ابزار مدل W-0400 برند پالت کار
فایل ابزار مدل W-0400 برند پالت کار فایل ابزار فوق مدل W-0400 برند پالت کار PALETKAR ساخت ایران میباشد، فایل ابزار فوق 4 کشو مجهز به سیستم قفل مرکزی با ریل ها 3 تیکه ساچمه ای وزن قابل تحمل کشو حداکثر 25 کیلو گرم می باشد.
نمایش محصول
فایل ابزار مدل W-0500 برند پالت کار PALETKAR
فایل ابزار مدل W-0500 برند پالت کار PALETKAR فایل ابزار پرتابل فوق مدل W-0500 برند پالت کار PALETKAR دارای دارای ۵ عـدد کشـو بـا ریـل ۳ تیکـه سـاچمه ای وزن قابل تحمل کشو حداکثر ۲۵ کیلو گرم می باشد.
نمایش محصول
فایل ابزار فلزی مدل W-1410 برند پالت کار
فایل ابزار فلزی مدل W-1410 برند پالت کار فایل ابزار فوق از نوع پرتابل با تابلو ابزار میباشد، مدل W-1410 برند پالت کار PALETKAR ساخت ایران میباشد، این فایل ابزار قابلیت دمونتاژ را دارا میباشد جهـت بسـته بنـدی و سـهولت در حمــل، جابجایــی بــا امــکان تعویــض قطعــات در صـورت آسـیب دیدگـی.
نمایش محصول
فایل ابزار پرتابل PALETKAR مدل W-2600
فایل ابزار پرتابل PALETKAR مدل W-2600 فایل ابزار پرتابل مدل W-2600 برند پالت کار PALETKAR ساخت ایران دارای 6 کشو مجهز به سیستم قفل مرکزی میباشد، وزن قابل تحمل کشوها حداکثر 25 کیلوگرم بوده.
نمایش محصول
5 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت