17 کالا در دسترس میباشد
برقو دستی سایز 5 FRA
برقو دستی سایز 5 FRA برقو فرا سایز 5 میلیمتر با طول فاز 49 و طول کارگیر 87 میلیمتر آلیاژ HSS
نمایش محصول
برقو دستی سایز 3.5 میلیمتر گورینگ
برقو دستی سایز 3.5 میلیمتر گورینگ برقو 3.5 میلیمتر گورینگ آلیاژ HSS طول فاز 37.6 و طول کارگیر 74.5 تلرانس H7 GUHRING آلمان
نمایش محصول
برقو سایز 6mm فرا
برقو سایز 6mm فرا برقو 6 میلیمتر FRA آلیاژ HSS طول فاز 48 و طول کارگیر 93 تلرانس H7 فرا اسلونی
نمایش محصول
برقو 8 میلیمتر دستی NUI
برقو 8 میلیمتر دستی NUI برقو 8 میلیمتر NUI آلیاژ HSS طول فاز 58.5 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 نوی ایتالیا
نمایش محصول
برقو دستی فرا سایز 10mm
برقو دستی فرا سایز 10mm برقو 10 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 80 و طول کارگیر 133 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 4.5 میلیمتر فرا
برقو دستی سایز 4.5 میلیمتر فرا برقو دستی 4.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 41.5 و طول کارگیر 81 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 4 میلیمتر FRA
برقو دستی 4 میلیمتر FRA برقو دستی 4 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 38.5 و طول کارگیر 76 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 8.5 میلیمتر FRA
برقو دستی 8.5 میلیمتر FRA برقو دستی 8.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 58.5 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا
برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا برقو دستی 2.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 23 و طول کارگیر 60 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی 3 فرا
برقو دستی 3 فرا برقو دستی 3 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 32 و طول کارگیر 64 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 4 میلیمتر آلتون
برقو دستی سایز 4 میلیمتر آلتون برقو دستی 4 میلیمتر آلتون آلیاژ HSS طول فاز 37.5 و طول کارگیر 76.5 تلرانس H7 ALTON چین
نمایش محصول
برقو دستی سایز 6.5 FRA
برقو دستی سایز 6.5 FRA برقو دستی 6.5 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 50 و طول کارگیر 100 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 12 فرا
برقو دستی سایز 12 فرا برقو دستی 12 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 87 و طول کارگیر 151 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو سلیز 14 دستی فرا
برقو سلیز 14 دستی فرا برقو دستی 14 میلیمتر فرا آلیاژ HSS طول فاز 81.5 و طول کارگیر 165 تلرانس H7 FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو دستی سایز 16 میلیمتر ILEX
برقو دستی سایز 16 میلیمتر ILEX برقو دستی 16 میلیمتر ایلکس آلیاژ HSS طول فاز 74 و طول کارگیر 88 تلرانس H7 ILEX چین
نمایش محصول
برقو دستی سایز 8 میلیمتر برگ
برقو دستی سایز 8 میلیمتر برگ برقو دستی 8 میلیمتر برگ آلیاژ HSS طول فاز 58 و طول کارگیر 115 تلرانس H7 Berg چین
نمایش محصول
برقو سایز 2 میلیمتر BERG
برقو سایز 2 میلیمتر BERG برقو دستی 2 میلیمتر برگ آلیاژ HSS طول فاز 15 و طول کارگیر 50 تلرانس H7 Berg چین
نمایش محصول
17 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت