9 کالا در دسترس میباشد
مته پخ زن قطر 50mm زاویه 90 درجه GWG
مته پخ زن قطر 50mm زاویه 90 درجه GWG مته پخ زن قطر 50 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 30 و طول دنباله 56 میلیمتر GWG بلغارستان
نمایش محصول
مته پخ زن قطر 25mm زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS
مته پخ زن قطر 25mm زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS مته پخ زن قطر 25 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 20 و طول دنباله 51 میلیمتر GWG بلغارستان
نمایش محصول
مته 6.3mm زاویه 90 درجه پخ زن GWG آلیاژ HSS
مته 6.3mm زاویه 90 درجه پخ زن GWG آلیاژ HSS مته پخ زن قطر 6.3 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 6 و طول دنباله 39 میلیمتر GWG بلغارستان
نمایش محصول
مته خزینه 10.4mm زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS
مته خزینه 10.4mm زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS مته پخ زن قطر 10.4 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 9 و طول دنباله 41 میلیمتر GWG بلغارستان
نمایش محصول
مته پخ زن 20.5mm زاویه 90 درجه بلغارستان برند GWG HSS
مته پخ زن 20.5mm زاویه 90 درجه بلغارستان برند GWG HSS مته پخ زن قطر 20.5 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 16 و طول دنباله 43 میلیمتر GWG بلغارستان DIN 335
نمایش محصول
مته پخ زن قطر 8 میلیمتر زاویه 90 درجه GWG
مته پخ زن قطر 8 میلیمتر زاویه 90 درجه GWG مته پخ زن قطر 8 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 6.5 و طول دنباله 39 میلیمتر GWG بلغارستان
نمایش محصول
مته پخ زن 16.5 میلیمتر زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS
مته پخ زن 16.5 میلیمتر زاویه 90 درجه GWG آلیاژ HSS مته پخ زن قطر 16.5 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 13.5 و طول دنباله 44 میلیمتر GWG بلغارستان DIN 335
نمایش محصول
مته خزینه قطر 12.4mm زاویه 90 درجه GWG HSS
مته خزینه قطر 12.4mm زاویه 90 درجه GWG HSS مته پخ زن قطر 12.4 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 10.5 و طول دنباله 8 میلیمتر GWG بلغارستان DIN 335
نمایش محصول
مته خزینه قطر 35mm زاویه 90 درجه GWG
مته خزینه قطر 35mm زاویه 90 درجه GWG مته پخ زن قطر 35 میلیمتر با زاویه 90 درجه آلیاژ HSS و طول سری 28 و طول دنباله 48 میلیمتر GWG بلغارستان DIN 335
نمایش محصول
9 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت